קייטנות וצהרון בקרית ים

צהרון וקייטנה בקרית ים

\"\"


\"\"


במידה והגעתם לעמוד הבית של קייטנת צעירון בקרית ים בוודאי חיפשתם: קייטנת קיץ בקריות, קייטנות קיץ 2014, קייטנה מומלצת בקריות, קייטנה אוגוסט, קייטנה חודש יולי, קייטנות לילדים בקרית מוצקין, קייטנה בקרית ביאליק, קייטנה בקרית חיים, קייטנה בקרית ים, קייטנה בקרית אתא, קייטנה לילדים בקרית חיים.
תמצית

סעיף זה עוסק בהנחיות כלליות לניהול קייטנה. הוא מגדיר את המושגים הקשורים לנושא ומסביר במפורט את חובותיו של מנהל הקייטנה ואת תהליך הכשרתו טרם כניסתו לתהליך ההכנות לפעילות. בסעיף הסבר מפורט של תהליכי הרישוי של הקייטנה והגדרת תפקידים. מטרתו של סעיף זה היא לסייע למנהל הקייטנה לבנות את סגל ההדרכה ולהכשיר אותו וללמוד את תהליכי הרישוי של הקייטנה והפיקוח של המשרד ורשויות החוק עליה.

 

1.2    מטרת הפרסום

א.   התוקף: החל מ-20 במאי 2013

ב.    התחולה: כלל מערכת החינוך

ג.    הסטטוס: החלפה

ד.    חוזרים קודמים באותו נושא

  • סעיף 7.11-29 בחוזר הוראות הקבע עג/9, \"קייטנות – כללי\"– מבוטל 
  • סעיף 22–7.11 בחוזר הוראות הקבע עא/8(ב), \"קייטנות – כללי\" – מבוטל.

ה.   חוזרים קודמים בנושאים קשורים

  • סעיפים 24–6.2 עד 27–6.2 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג), \"טיולים – היבטים פדגוגיים-ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים והביטחון בפעולות חוץ-בית-ספרית\" – בתוקף
  • סעיף 6.2-28 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א) \"חוזר טיולים – תיקון לסעיף 6.2-24 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג)\" – בתוקף.

1.3    התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים בקייטנות: מנהלי הקייטנות, מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות, מנהלי היחידות לנוער ברשויות, מנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות, מנהלי תחום הנוער והקהילה במחוזות, המפקחים המחוזיים לנושא קייטנות במחוזות, תנועות הנוער, החברה למתנ\"סים, בעלויות של קייטנות פרטיות, מוסדות ממשלתיים נוספים שיש להם מעורבות בנושא הקייטנות, כמו משרד הבריאות, משרד הפנים, משטרת ישראל, נציבות שירותי כבאות והצלה, המוסד לבטיחות ולגיהות, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים הלאומיים והקרן הקיימת לישראל.

 

1.4    יישום ומעקב

  • המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות יפעלו בהתאם להוראות הרלוונטיות לתפקידם בחוזר זה, לרבות בחינת בקשות לאישור קייטנה. כמו כן יבצעו המפקחים פיקוח מדגמי. מומלץ שפעילות זו תתואם בין כלל הגורמים ברשות החינוך המקומית ובמחוז.
  • בקרי הטיולים ובקרי הבטיחות מטעם אגף הביטחון במשרד, יבצעו ביקורות מדגמיות בקייטנות בתיאום עם המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות.
  • יועצי הבטיחות מטעם אגף הביטחון במשרד יבצעו ביקורות מדגמיות בקייטנות בתיאום עם המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות.
  • הוועדה הבין-משרדית הארצית וועדות בין-משרדיות מחוזיות תערוכנה דיונים ותקיימנה סיורים מקצועיים ללימוד ולעדכון.
  • בהתאם לחוק הקייטנות ולחוק רישוי עסקים יוודאו נציגי הרשויות והמועצות האזוריות והמקומיות המלווים את נושא הקייטנות את קיום הוראות חוק הקייטנות וחוק רישוי עסקים.

 

1.5    הגורם האחראי

א.    שם היחידה: מינהל החברה והנוער, תחום נוער וקהילה 

ב.    בעל התפקיד: המפקח הארצי על הקייטנות

ג.    מספר הטלפון: 02-5603795.

 

1.6    נספחים

נספח א: טופס בקשה ממשרד החינוך לאישור קיום קייטנה

נספח ב: דוח ביקור מפקח בקייטנה

נספח ג: רשימת מנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות והמפקחים המחוזיים

נספח ד: חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש\"ן-1990

נספח ה: המקרים המחייבים אישור של משרד הבריאות בקייטנה.

 

2.     רקע

מאז ראשיתו של החינוך העברי החדש בא\"י הרשויות המקומיות והממלכתיות ותנועות הנוער נוהגות לקיים במהלך החופשות מסגרות נופש וקיט לילדים ולבני נוער, באווירה חינוכית-תרבותית הולמת.

זה כמה שנים שלצד קייטנות עירוניות, ציבוריות ומוסדיות נערכות קייטנות פרטיות על בסיס עסקי. משרד החינוך מקדם בברכה את הרחבת מגוון התחומים ומעגל המשתתפים, אך עם זאת רואה צורך דחוף להזכיר ולהדגיש את המטרות החינוכיות-החברתיות של הקייטנה.

הקייטנות ומפעלי הנופש למיניהם הם השלמה למפעל החינוך שבמוסדות החינוך. הדגש בהם מושם על חיי חברה, על משחק, על בידור, על מלאכה יוצרת ועל פעולות תרבות, אמנות וספורט. במפעלים אלה הילדים ובני הנוער אף מוצאים פורקן לאחר שנת לימודים ארוכה ומייגעת ומחליפים כוח לקראת מאמץ רוחני חדש. בעולם גוברת ההכרה שהקייטנות והמחנות הם מכשיר חינוכי שתרומתו חשובה לעיצוב אישיותם והתנהגותם החברתית של ילדים ובני נוער.

מאחר שהפעילויות המתקיימות בחופשות הקיץ והחגים נערכות במשך תקופה קצרה מאוד ומוגבלות בדרך כלל לפעילות חברתית ומחנאית של ספורט וחוויה, הן מאופיינות בכמה נקודות תורפה: סגל הדרכה צעיר ולא מנוסה שאינו מכיר את הילדים היכרות מעמיקה ופעילויות כמו רחצה בברכה, טיולים ופעילויות ספורט הטומנות בחובן סיכונים רבים.

בשנת 1990 חוקקה הכנסת את חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש\"ן-1990. חוק זה קובע כי קייטנה היא עסק הטעון רישוי עסקים לפי חוק רישוי עסקים, התשכ\"ח-1968 וכי לא יינתן רישיון לקייטנה אלא אם כן ניתן לה אישור ממי שהוסמך על ידי שר החינוך. החוק והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים אמות מידה מקצועיות להפעלתן ולניהולן של פעילויות המתקיימות בחופשת הקיץ ובחופשות החגים. הוראות אלה מתייחסות בין היתר לתחומי כוח האדם, החינוך, הביטחון, התברואה והבטיחות.

על פי חוק הקייטנות משרד החינוך הוא הממונה על ביצוע חוק זה. לפיכך קבע שר החינוך בתקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ\"ד–1994 הוראות המתייחסות לבטיחות, לתברואה, לביטחון ולפעילות הפדגוגית בקייטנה. ההנחיות שלהלן באות להוסיף על ההוראות הקבועות בתקנות הקייטנות, תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), התשל\"ו–1975, והוראות והנחיות משרד הבריאות, ובאות לפרט הוראות המתייחסות לבטיחות, לתברואה ולביטחון וכן את התכנים הנדרשים לפעילות החינוכית. כמו כן מפרטות ההנחיות את תהליך ההדרכה והפיקוח הפדגוגי ואת תהליך קבלת האישור לקייטנה לקראת הפעלתה.

 


עד 3 ימי עסקים והמוצרים אצלכם

לקוחות יקרים, אתם רוכשים מוצרים באתר בעל רמת אבטחה מהחזקות ביותר.
בקלי קלות תוכלו לבצע רכישה ולקבל את המוצר תוך כמה ימים עד לדלת.
1.  ביצוע רכישה טלפוני דרך לחצן "צור קשר"
2.  ביצוע רכישה דרך סליקה מאובטחת כאן באתר.